Laatste nieuws

Gebed

In de afgelopen periode zijn er verschillende preken geweest over het Onze Vader. Daarbij was het idee ontstaan om in de kerk een plekje te maken, eigenlijk tijdelijk, om het gebed meer onder de aandacht te brengen. Voor in de kerk staat nu een tafel met een gebedsmuur (een lijst met gaas, waarin mensen briefjes kunnen stoppen), een paaskaars waaraan mensen een kaarsje kunnen aansteken. Ook is er ruimte om na de dienst gebed aan te vragen. Voor sommigen misschien best een grote stap, anderen vinden soms hun weg naar de tafel en schrijven een briefje of steken een lichtje.  Het was oorspronkelijk het idee om deze tafel na de laatste preek over het Onze Vader weer op te ruimen, maar eigenlijk zouden we het heel mooi vinden om dit een blijvende plek in de kerk te geven.

Ook blijft de mogelijkheid om na de dienst gebed aan te vragen. Spreek daarvoor gerust een van de leden van het gebedsteam aan (zie namen onderaan dit stukje).

Een andere vorm van gebed is samen bidden. Dit doen we tijdens de bidstond die iedere twee weken gehouden wordt in de Consistoriekamer. Om 19.45 uur beginnen we en nemen we met elkaar bid- en dankpunten door. Daarna kan iedereen hardop of in stilte bidden. We bidden voor de gemeente, voor elkaar, voor de wereld. U bent van harte welkom om aan te sluiten.

Namens het gebedsteam,

ds. Inge Eckhardt, e-mail 

Caroline Dingemans, 06-57115826, e-mail

Annelies van Wijgerden, e-mail

Fakkeltocht 7 juni

Wandeling naar de Waal, liederen zingen aan het water, ontsteking van de vlam van Pinksteren. In de tuin van de pastorie sluiten we af, met een broodje hamburger van de barbecue.

Wanneer: vrijdag 7 juni, vertrek 20:30

Waar: Pastorie (startpunt)

Voor wie: Iedereen

Meebrengen:

  • Iets lekkers te drinken voor later op de avond
  • Een (tuin)fakkel of licht, deze zullen we bij de waal ontsteken.

Graag even aanmelden!

0418-672755 of per e-mail

Tentdienst Zondag 16 juni, 15:00 uur

God maakt vrij, vrijheid, vrij zijn. In welke vrijheid leven wij?

Op zondag 16 juni is er weer een tentdienst in de tent op de ijs/skeelerbaan in Zuilichem.

Ando Geworgjan zal spreken over het thema: ‘’Vrijheid’’.

Samen met de band Free maken we er een mooie middag van!

We beginnen om 15:00 uur, na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten met wat lekkers erbij.

Jong en oud is van harte welkom, er is kinderoppas aanwezig.

Er zal een collecte zijn voor de gemaakte onkosten. Wees zo vrij om te komen!

Aangeraakt door Gods Geest

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Filippenzen (3:10-12):
‘Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan Hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft.’

Met “het kennen van Christus” bedoelt Paulus ‘het leven met Hem, altijd met Hem verbonden zijn’. Het kennen van Christus is een prachtig geschenk van God, maar tegelijk een pittige opdracht voor ons. Je bent gegrepen door Gods Geest. Tegelijk moet je ook volhouden om te kunnen grijpen wat Christus geeft. Die spanning willen we rond Hemelvaart en Pinksteren aan de kinderen duidelijk maken.

Tijdens het Pinksterproject hangt er in de kerk een mobile. Met in het midden een duif als teken van Gods Geest. Er omheen komen per keer twee symbolen. De mobile hangt zo, als het ware, tussen de hemel en de aarde. De duif vormt de verbinding tussen de hemel en de aarde. Net zoals de Heilige Geest voor ons de verbinding is met God.

Na Pinksteren gaan we het in de kindernevendienst hebben over de verhalen uit Lucas.

Het eerste verhaal past helemaal bij het jaarthema van onze kerk: Jezus maakt je vrij.

De kinderen horen het verhaal waarbij Jezus een man bevrijdt van demonen.

Ook wij kunnen ‘gevangen’ zitten in bijvoorbeeld ziekte of armoede.
Vanuit dit verhaal ontdekken de kinderen dat Jezus ons vrij maakt vanuit deze machten.

De laatste zondag van juni is het thema: Kiezen om Jezus te volgen (en dit volhouden).

Als we in de bijbel over Jezus lezen, zien we dat Jezus altijd onderweg is. Ook de discipelen zijn met Jezus onderweg. Zij maakten wonderlijke dingen mee, maar moesten er ook veel voor opofferen. Het was niet altijd even makkelijk om Jezus te (blijven) volgen.

Gebedsmomenten Seizoen '18-'19

Bid u mee?

Het laatste gebedsmoment van het seizoen: Bid u mee? Op maandagavond, van 19:15 - 20:00 uur

  • Maandag 10 juni (Afsluiting voor de zomer)

Waar? In de Kerk, de Consistoriekamer

Wanneer? Elke twee weken op maandagavond.

Gebedsboek:  In de hal van de kerk ligt een gebedsboek. De hierin geschreven woorden worden in gebed gebracht tijdens het Gebedsmoment.

Hoe ziet een Gebedsmoment eruit?

19:15   Aansteken kaars, beginnen met een lied of Bijbellezing

19:25   Voorbeden uit Gebedsboek lezen, kort nieuwe voorbeden noteren waarvoor we vanavond willen bidden

19:35   Kringgebed (het Gebedsboek gaat rond als geheugensteun)

19:50   Afsluiting

2e collecten juni 2019

  2 juni    Tentdienst Zuilichem    

  9 juni    KIA Pinksterzending     

16 juni    Stichting De Hoop        

23 juni    KIA Werelddiaconaat    

30 juni    Voedselbank      

 

9 juni: Collecte Kerk in actie: Pinksterzending:

Bijbelverspreiding op Chinese platteland.

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder

de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder

wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van

groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een

alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale

gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar,

ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de

Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament

vertaald wordt.

 

23 juni: Collecte Kerk in actie: Wereldvluchtelingendag:

Vergeten vluchtelingen in Nigeria.

Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst.