Laatste nieuws

2e collecten Maart 2019

2e collecten in maart 2019:

  3 maart: Diaconie

10 maart: KIA Voorjaarszending

17 maart: KIA Binnenlands diaconaat

24 maart: KIA Kinderen in de knel

31 maart: Youth for Christ

 

10 maart: 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Voorjaarszending)
Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba

Jarenlang leden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z'n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.

         

17 maart: 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)
Verlaat de gevangenis … en dan?

Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een unieke kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Via organisaties als Gevangenzorg Nederland en Exodus en hun vele vrijwilligers begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Al in de gevangenis bereiden gevangenen zich via gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, het zoeken naar werk en het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie.

 

24 maart: 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel)
Stop kinderarbeid in India

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs.  We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Geef, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Dat geldt voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. Tevens geldt dat voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.

 

Bestuur

De Gereformeerde kerk Gameren/Zuilichem wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit: de predikant, preses, scriba, 6 ouderlingen, 2 jeugd-ouderlingen, 6 diakenen, en 3 ouderling-kerkrentmeesters.

College van Kerkrentmeesters

Naast de drie ouderling-kerkrentmeesters, waarvan er één de voorzitter is, bestaat het college uit een secretaris, een boekhouder en een algemeen lid.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Generale regeling voor de kerkelijke werkers’.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

ANBI regeling Gemeente

Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente en diaconie vermeld.

Naam ANBI (kerkelijke gemeente):Gereformeerde Kerk te Gameren - Zuilichem

RSIN / Fiscaal nummer: 8239 71 090

Contact Scriba Gereformeerde Kerk Gameren Zuilichem, e-mail

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Beleidsplan 2012 - 2015

Beleidsplan 2016 - 2020 is in ontwikkeling

ANBI regeling Gemeente Diaconie

Naam ANBI (diaconie):Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Gameren - Zuilichem

RSIN / Fiscaal nummer: 8241 21 090

Contact Kerkrentmeester Gereformeerde Kerk Gameren Zuilichem, e-mail

Financieel Jaarverslag 2017

Financieel Jaarverslag 2016

Begroting 2018

Regelingen

Plaatselijke regeling

Kerkblad Intercom

Intercom is het kerkblad. In de Intercom treft u gegevens aan over activiteiten die er in de kerk te doen zijn. Daarnaast staan er zaken in zoals: berichten uit de kerkenraad, wel en wee van de gemeente, verjaardagen van ouderen in de betreffende maand, kerkdiensten, et cetera.

Intercom verschijnt maandelijks. Voor de maanden juli en augustus komt een gecombineerde editie uit. Intercom wordt bezorgd in de week vóór de eerste zondag van de betreffende maand.

Een abonnement kost € 15,- per jaar. Een digitaal abonnement is kosteloos.

Voor het aanvragen van een abonnement en voor vragen over de bezorging kunt u contact opnemen met:

Piet Stoel, 0418-671932, e-mail

Kopij voor Intercom kan tot uiterlijk maandag (voor 24:00 uur) in de week van verspreiding ingestuurd worden naar intercom@gerefkerkzuilichem.nl.

De (uiterste) inleverdata voor 2019 zijn:

 • 18 februari
 • 25 maart
 • 22 april
 • 20 mei
 • 24 juni (dubbelnummer juli/augustus)
 • 19 augustus
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 18 december (woensdag, onder voorbehoud)

Elke maand verzamelt een lid van het redactieteam de kopij. Hij / zij zorgt voor de opmaak van de Intercom. Het team bestaat uit:

 • Hilda en Jan Albert de Haan-Smit
 • Wilma Teeuwen-van Dalen
 • Nel Meliefste
 • Petra van Zanten-Vroegh

Voor vragen over inhoud van de Intercom kunt u terecht bij de redactie: e-mail.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvragen e-mail Digitale intercom:
Omdat in ons kerkblad privacy gevoelige informatie kan staan, kunnen we niet zomaar meer toestaan dat iedereen de digitale versie opvraagt. Graag controleren wij of u lid bent van onze gemeente, dit doen wij door u te vragen een account op deze website aan te maken, hiermee kunt u in de toekomst ook uw gegevens aanpassen in de digitale gemeentegids.
Bij het aanmaken van het account kunt u aangeven of u de Intercom wilt ontvangen.
Indien u al een account heeft kunt u zich hieronder in-/uitschrijven.

klik hier om uw account aan te maken

Zaterdag 18 mei houden we onze jaarlijkse rommelmarkt. We hopen weer op een goede opkomst, een mooie dag en een mooie opbrengst!

Heeft u cadeautjes die geschikt zijn voor het rad of voor de spelletjes binnen? Ongebruikte spullen die leuk zijn om weg te geven, het liefst in de verpakking, zijn altijd welkom! U kunt ze inleveren tijdens de inleverdagen voor de rommelmarkt.

Ook zoeken we weer veel vrijwilligers op en rond de markt. Heb jij / heeft u zin en tijd om een steentje bij te dragen? We zoeken mensen die willen helpen bij spullen ophalen en sjouwen, de markt inrichten, spullen of lootjes verkopen, koffie schenken, opruimen na de markt, et cetera.

Enthousiaste vrijwilligers kunnen zich alvast melden via rommelmarkt@gerefkerkzuilichem.nl. Voorkeuren voor tijdstippen kunnen ook doorgegeven worden, dan houden we daar rekening mee. Voor koffie, thee, broodjes en gezelligheid wordt gezorgd!

De rommelmarktcommissie

De diaconale collecten zijn in januari bestemd voor:  

  1 januari:  Diaconie

  6 januari:  Timon  

13 januari:  Evangelisatie 

20 januari:  PKN Oecumene       

27 januari:  PKN Catechese en Educatie        

 

6 januari: Timon:

Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen DICHTERBIJ hoop, herstel en perspectief.

Zie www.timon.nl

 

20 januari: PKN Oecumene:

Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de collecteopbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek.

 

27 januari: PKN Catechese en Educatie:

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen via internet tegen andere groepen of klassen uit heel Nederland. Kinderen voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Het kant-en-klare programma is beschikbaar voor drie leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12), Sirkelslag YOUNG (12-16) en Sirkelslag SCHOOL (voor groep 7 en 8). Geef ook, zodat JOP nieuwe spellen kan blijven ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.

De 2e collecten in februari 2019 zijn bestemd voor:

  3 februari    KIA Werelddiaconaat       

10 februari    Young Focus         

17 februari    Plaatselijk Jeugdwerk      

17 februari    Schaalcollecte Lebone Village    

24 februari    Zending       

 

3 februari: KIA Werelddiaconaat: Water staat Bengalen aan de lippen

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt.

In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die

hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en

wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder.

Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.    

 

10 februari: Young Focus:

Young Focus is het nieuwe project dat de Diaconie de komende 2 jaar gaat belichten:

In het Smokey Mountain gebied van Manilla wonen tienduizenden families die leven van het verzamelen en recyclen van afval. Veel kinderen gaan niet naar school of maken hun school niet af. Er is geen geld voor school en er is gebrek aan sociale ondersteuning en aanmoediging om onderwijs prioriteit te geven. Daardoor is het onmogelijk om de vicieuze cirkel van armoede te kunnen doorbreken.

Young Focus gelooft dat de oorsprong van talenten en gaven van onze Schepper komt en mensen elkaar de kans moeten bieden deze te ontwikkelen. Young Focus werkt op basis van deze christelijke grondslagen en waarden.

Visie
Young Focus wil van zoveel mogelijk onbevoorrechte kinderen het mentale, fysieke en sociale welzijn verbeteren door middel van onderwijs, gezondheidszorg en persoonlijke ondersteuning.

Missie
Young Focus geeft minderbedeelde kinderen en jongeren de kans om zichzelf te ontwikkelen op intellectueel, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied door middel van educatie en persoonlijke training.

Young Focus wil jongeren hun gaven en (verborgen) talenten zien ontwikkelen zodat ze een kans hebben de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Young Focus geeft een mooiere toekomst aan kinderen uit families in de Filipijnen die door armoede zijn getroffen. De aanpak van Young Focus is effectief en voorkomt dat degenen die hulp ontvangen afhankelijk worden.

Realisatie

Young Focus heeft zowel een kinderopvang waar ondervoede kinderen van 0 tot 2 jaar terecht kunnen, als een kleuterschool, waardoor 3 tot 5 jarigen op jonge leeftijd ook al toegang hebben tot onderwijs en zorg. Dit wordt gecombineerd met trainingen voor de ouders over gezondheid, voeding, hygiëne en opvoeding.

Daarnaast werkt Young Focus met kinderen van 6 tot 20 jaar om ervoor te zorgen dat ze naar school gaan en biedt ze onderwijsondersteuning na schooltijd in het Student Center. Een speciaal programma helpt basisschoolkinderen gemist onderwijs in te halen als ze tijdelijk niet meer naar school kunnen door financiële problemen of problemen in hun familie. Hiermee bereidt Young Focus hen voor op terugkeer naar school.

Voor de tieners vanaf 15 jaar die tegen meer risico’s aanlopen (veel van hen snuiven lijm en zijn nog nooit naar school geweest) is er Youngli, een centrum waar ze sociale ondersteuning en begeleiding krijgen, waardoor ze in de toekomst weer naar school kunnen of een baan kunnen vinden.

Young Focus International werd in 1992 in Nederland opgericht door het Nederlands-Engelse koppel Paul en Ann van Wijgerden. Deze nieuwe organisatie zorgde voor de financiering van onderwijs en hulpprogramma’s van een partnerorganisatie in de Filipijnen voor kinderen en jongeren op en in de buurt van de vuilnisbelt van Manilla (Smokey Mountain).

17 februari: schaalcollecte: Lebone Village: 

Voor Lebone Village collecteren we voor het nieuwe project van Lebone Village: De aanplant van fruitbomen. Fruit is één van de grootste kostenposten voor het kindertehuis. Dus levert dit een kostenbesparing op, maar ook werkgelegenheid voor de mensen in de nabijgelegen krottenwijk. Het fruit wordt ook verkocht om zo zelf inkomsten te genereren. Lebone wil n.l. zoveel mogelijk onafhankelijk worden van donateurs.

Voor dit project wordt Willem (director Lebone Village) geadviseerd door een deskundige fruitteler van PUM.

PUM is een Nederlandse organisatie die (gratis) deskundige adviezen levert aan buitenlandse ontwikkelingsprojecten. De adviseur gaat, indien nodig, ook zelf naar zijn/haar project om de situatie ter plaatse te bekijken.

Bankrekeringnummer St. Vrienden van Lebone Village: NL20 RABO 0302 6310 62.