Gemeente

Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door ambtsdragers van de gemeente.

De ambten vertegenwoordigd in de kerkenraad zijn: predikant, ouderling, ouderling-kerkrentmeester en diaken. De kerkenraad heeft onder andere tot taak:

Wijkindeling

De gemeente is ingedeeld in wijken. Elke wijk heeft naast een jeugdouderling, een diaken, bezoekdame een wijkouderling, die het pastoraat in zijn of haar wijk doet.

 

 

 

 

 

WIJK 1

Gebied:
Zuilichem (west):  A. van Osstraat, Burchtstraat, Burg. Hobolaan, C. Huijgensstraat, De Boogerd, De Buurt, Leendertdijk, Maaikeshof, Maas-Waalweg, Molenstraat, Morgenstraat, Nic. Hooijkaasstraat, Pieckstraat, Rondedans, 't Stikske en Vleugeldijk, Poederoijen: Alle straten

Taakgroep Erediensten

Om ervoor te zorgen dat de erediensten goed aansluiten bij de gemeente en voor de organisatie van enkele bijzondere diensten (bijvoorbeeld themadiensten) is er een taakgroep erediensten ingericht. De taakgroep bestaat uit een aantal gemeenteleden. Leden van de taakgroep zijn:

 

 

Ds. Inge Eckhardt-Groeneveld
0418-672755 e-mail

Greet van Giessen-Makkink
0418-671478 e-mail

Evangelisatie commissie

Evangelisatie is een kerntaak die wij als gemeente hebben. Op dit moment zijn we aan het nadenken welke koers we moeten varen, wat onze missie is. Maar ook wat we in deze tijd mogen verwachten van een Evangelisatiecommissie.

Activiteiten waren: verspreiding van een huis-aan-huisfolder rond Pasen, de Elizabethbode bij christelijke feestdagen, present zijn op de braderie in Zuilichem en op de kerstmarkt, en organisatie van de Kerstnachtdienst.

Belangstelling om hierin mee te denken? Neem contact op met

Diaconale werkgroep

De diaconale werkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste gemeenteleden die graag meewerken aan de diaconale taak van onze gemeente. Dit wordt met name gedaan door het organiseren van diaconale reizen. Zo worden er projecten in Moldavië ondersteund, via allerlei acties binnen en ook vaak buiten de gemeente.

De diaconale werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Bloemen

De bloemen voor de erediensten worden wekelijks verzorgd door:

Els van Maren-Droogers

0418-672423 e-mail

 

In overleg met de kerkenraad worden de bloemen na afloop van de kerkdiensten bij gemeenteleden gebracht, die bijvoorbeeld uit het ziekenhuis gekomen zijn of op andere wijze een bloemengroet verdienen.

 

Predikanten Historie

Lijst met predikanten van de Christelijk Afgescheiden Gemeente vanaf 1852, sinds 1869 Christelijk Gereformeerde kerk, sinds 1892 Gereformeerde kerk:

F.A. Kok, in combinatie met Poederoijen en Gameren (1852-1858) Geen foto
R. Loman, in combinatie met Well (1881-1886) Loman
A.H. op 't Holt (1889-1891) Holt
N. v.d. Blom (1893-1898) Blom
A. Brink (1900-1908) Brink
G. van Velzen (1911-1914) Velzen
H. Brouwer (1925-1928) Brouwer
H.C. Voorneveld (1933-1940) Voorneveld
G. Ph. Pieffers (1940-1943) Pieffers
C. Meyer (1943-1946) Meijer
W.J. van de Hoek (1946-1952) Hoek
F. Strikwerda (1954-1959) Strikwerda
P.W. Martin (1960-1962) Martijn

In combinatie met Gameren:
 
J.J. v.d. Hoek (1965-1978) Hoek
P.M. Brouwer (1978-1980) Brouwer
W. Hordijk (1982-1986) Hordijk
P.B. Koekkoek (1987-1993) Koekkoek
R.D. van Hornsveld (1996-2000) Hornsveld
J. Kuik (2002-2005) Kuik
H.J. Paas (2007-2014) Paas
D. Eckhartdt-Groeneveld (2017-heden) Eckhardt-Groeneveld
Informatie o.a. uit de gemeentegids van de Gereformeerde kerk van Gameren-Zuilichem, artikel samengesteld door C. Koren)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Geschiedenis

De geschiedenis van de Gereformeerde kerk Zuilichem - Gameren gaat terug tot de negentiende eeuw.

In het boek van dr. Smits over de afscheiding in onze streek staat dat op 28 augustus 1835 bij de Nederlandsch Hervormde Gemeente een brief binnenkwam waarin 7 personen meedeelden dat ze zich afscheidden van het zogenaamd "Hervormd Genootschap".

In de beginjaren waren de "afgescheidenen" uit Zuilichem bij naburige kerken ingeschreven. In 1852 werd Ds. Kok predikant van Zuilichem, in combinatie met Gameren en Poederoijen. Op 30 augustus 1853 richtte de "Christelijk Afgescheiden Gemeente" van Zuilichem zich tot de Koning waarin zij verzocht om erkend en toegelaten te worden "in de maatschappij”. In dit verzoek kwamen namen voor van o.a. van Genderen, Dingemans en van Wijgerden. Oude Kerk BinnenkantBij Koninklijk besluit van 2 december 1853 werd "toelating" verleend, waarbij vermeld werd dat de gemeente de eredienst zal uitoefenen "in het daartoe gestigte gebouw, staande te Zuilichem" in de Dorpsstraat, kadaster sectie A no. 53 (tegenwoordig Molenstraat). In 1875 besloot de kerkenraad de kerk te laten vergroten. Dit was nodig door de grote toeloop van hoorders, waardoor het in het kerkgebouw tijdens de diensten nogal eens benauwd werd. Op de kerkenraadsvergadering van 27 mei 1904 komt de mededeling dat K. Benckhuysen en burgemeester Monhemius grond willen afstaan om een grotere kerk te kunnen bouwen.

Op 8 juni werd toen op een vergadering met de "manslidmaten" besloten tot het bouwen van een nieuwe kerk over te gaan. K. Bijsterveld kreeg opdracht bestek en tekening te maken, met de bepaling in het bestek op te nemen dat wat van de oude kerk nog bruikbaar was, gebruikt moest worden. Bestek en tekening werden besproken en goedgekeurd, een bouwcommissie werd benoemd om de plannen uit te voeren. Op 25 juni 1904 werd de bouw aanbesteed. Van der Ley nam het metselwerk aan en Mans uit Andel het timmerwerk, met inbegrip van het (ver)maken van het meubilair, met uitzondering van de preekstoel. De oude kerk werd 18 juni voor het laatst gebruikt,14 juli werd de eerste steen gelegd door ds. A. Brink en de eerste zondag in november 1904 werd het " nieuwe, zeer doelmatige en nette kerkgebouw" in gebruik genomen. Tijdens de bouw kerkte men in het achterhuis van Wouter van Brakel.

Eerste steen gelegdPas in 1911 wordt er voor het eerst over een orgel gesproken, toen was er de mededeling dat de "jonge meisjesvereniging" collecteerde voor de aanschaf van een orgel, echter in mei 1912 besloot de kerkenraad om financiële redenen niet op het aanbod van een geschikt orgel in te gaan. Wanneer de kerkenraad besloot om er wel één aan te schaffen is niet bekend. In ieder geval werd in 1941 een commissie gevormd die de opdracht kreeg met het voorstel te komen tot aanschaf van een nieuw orgel. Het orgel werd uiteindelijk gekocht bij de fa Spiering in Dordrecht voor f 2600,-- en geplaatst op de toen al bestaande galerij achterin de kerk. Later kwam er een nieuw elektronisch orgel. Ook werd een portaal aangebouwd en de preekstoel naar voren geplaatst om ruimte te maken voor een consistorie.

Gereformeerde Kerk Gameren - ZuilichemDe eerste steen van het nieuwe kerkgebouw aan de Zijlstraat werd op 2 juli 1994 gelegd door ds. P.B. Koekkoek. De opening vond plaats op zondag 5 februari 1995.

(Informatie o.a. uit de gemeentegids van de Gereformeerde kerk van Gameren-Zuilichem, artikel samengesteld door C. Koren)

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Dat geldt voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. Tevens geldt dat voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.

 

Bestuur