De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door ambtsdragers van de gemeente.

De ambten vertegenwoordigd in de kerkenraad zijn: predikant, ouderling, ouderling-kerkrentmeester en diaken. De kerkenraad heeft onder andere tot taak:

  • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
  • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
  • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
  • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
  • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen;
  • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
  • het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
  • het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;
  • het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;
  • het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

De kerkenraad wordt gevormd door:

Ouderlingen

De ouderlingen zijn het eerste aanspreekpunt voor alle leden binnen de betreffende wijk. Met uw wijkouderling kunnen de pastorale aangelegenheden van persoonlijk belang worden besproken. Indien u zaken van algemeen belang wenst te bespreken kunt u contact opnemen met de voorzitter.

Bert van Willigen, voorzitter(preses), 06-50235707, e-mail

Greet van Giessen-Makkink, secretaris(scriba), 0418-671478, e-mail
 

De Wijkouderlingen

Diakenen

De diakenen vormen samen het College van Diakenen. Het College van Diakenen heeft rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de gemeente in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard wordt vertegenwoordigd door het College van Diakenen. Het College van Diakenen kan zijn middelen alleen aan diaconale doeleinden besteden.

De taken van de diakenen zijn o.a.:

Moderamen

Het moderamen is de leiding van de kerkelijke bestuursraad (de kerkenraad). Het woord moderamen komt uit het Latijn en betekent stuur of roer, en – daarvan afgeleid – leiding of bestuur.