Laatste nieuws

Week van Gebed voor de Eenheid

De Week van Gebed voor de Eenheid wordt jaarlijks gevierd.

Voor 2020 is dat van 19 t/m 26 januari.

De teksten van de gebedsweek worden elk jaar door een ander land voorbereid. Dit jaar is dat Malta.

Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.

In Zuilichem wordt de gebedsweek, ook dit jaar, gezamenlijk geoganiseerd door de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk.

Zondag 12 januari worden gebedsfolders uitgedeeld voor iedereen die deze week mee wil bidden. Speciaal tijdens de Gebedsweek voelen we ons verbonden met alle bidders in ons land en wereldwijd.

Op de inloopochtend/avond is er ruimte voor een gezamenlijk kringgebed maar mocht u zelf in stilte God willen zoeken is daar natuurlijk ook ruimte voor.

Maandag 20 januari

Gereformeerde kerk                            inloop:      19.45 uur start: 20.00 uur
Thema: Verlichting                              inleiding:   Piet Stoel

Dinsdag 21 januari

Gereformeerde kerk                            inloop:      09.45 uur start: 10.00 uur (kinderen welkom)
Thema: Hoop                                      inleiding:   Eline van ‘t Zelfde

Woensdag 22 januari

Hervormd centrum De Poort               inloop:      19.45 uur start: 20.00 uur
Thema: Vertrouwen                            inleiding:   Johan van Spronsen

Donderdag 23 januari

Hervormd centrum De Poort               inloop:      09.45 uur start: 10.00 uur (kinderen welkom)
Thema: Kracht                                    inleiding:   Appie van der Leij

Vrijdag 24 januari

Gereformeerde kerk                            inloop:      19.45 uur start 20.00 uur
Thema: Gastvrijheid                            Inleiding:  Ds. Inge Eckhardt

Muzikale begeleiding:     Jan-Anton van der Mooren

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

Wij hopen u op een van deze gebedsmomenten te mogen begroeten.

Gebedspunten kunt u ook in de gebedsboek in de hal van de kerk noteren.

2e collectes februari 2020

2e collecten:

  2 februari      KIA Werelddiaconaat

  9 februari      PKN Catechese en Educatie

16 februari      Diaconie         

16 februari      Schaalcollecte Lebone Village

23 februari      Young Focus 

 

Kerkbalans 2020, Geef voor je Kerk

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor de financiële steun die we in het afgelopen jaar van u hebben gekregen. Die steun is onmisbaar geweest om gemeente te kunnen zijn. Ons jaarthema is: “Gunnend geloven”. Dat kost ons niets. We mogen dankzij Hem terugkijken op een jaar waarin de gemeente is gegroeid, waarin veel ontmoeting is geweest met elkaar, en bovenal waarin we iedere zondag weer bij elkaar mochten komen om naar het Woord van God te luisteren en samen mochten zingen tot Zijn eer.

Waarom de Actie Kerkbalans?

Gemeente-zijn is niet gratis. Gemeente zijn kunnen we alleen door samen de schouders eronder te zetten. Ook dit jaar doen we daarom weer een beroep op u voor een financiële ondersteuning. De uitgaven van de kerk zijn jaarlijks ongeveer €136.000. Om de kerk ‘draaiende’ te houden, is het nodig om de uitgaven en inkomsten in evenwicht te houden. Daardoor kunnen we het kerkgebouw in stand houden, hebben we een eigen vaste predikant en organiseren we diverse activiteiten voor jong en oud. Meer dan de helft van de inkomsten komt via de Actie Kerkbalans. Uw bijdrage is daarom ook dit jaar weer nodig!

Begrotingstekort

Zoals u wellicht weet hebben we als gemeente de laatste jaren te maken met een begrotingstekort. Als we hier nu geen actie op ondernemen betekent dit dat we te maken gaan krijgen met beperkingen in de manier waarop we met elkaar gemeente kunnen en willen zijn. Concreet betekent dit ook dat het aanhouden van een eigen 100% predikantsplaats in gevaar gaat komen. Uw financiële bijdrage is daarom nu en in de toekomst belangrijker dan ooit!

In deze context willen wij u ook graag attenderen op het feit dat de financiële bijdrage van onze gemeenteleden in veel gevallen al een aantal jaren gelijk is gebleven. Uiteraard zijn we blij met elke bijdrage die gegeven wordt maar is het ook goed om te realiseren dat kosten waarmee wij als gemeente geconfronteerd worden elk jaar alleen al door indexering met zo’n 2 tot 3 procent per jaar stijgen. Mocht uw financiële situatie dat toelaten dan zou het fijn zijn als u hier ook rekening mee zou kunnen houden. Een geringe verhoging van uw financiële bijdrage maakt al een groot verschil!

Doet u weer mee? Laat het ons weten!

Wij hopen ook dit jaar weer op uw financiële bijdrage te mogen rekenen, zodat het werk van de kerk ook dit jaar door mag gaan. Het is belangrijk dat we vooraf weten op welk totaalbedrag we kunnen rekenen. Wilt u daarom uw toezegging in het webformulier invullen? Ook kunt uw bijdrage via email of in de bus in de hal van de kerk.

Wanneer u er geen gelegenheid voor hebt om het formulier in te leveren, wordt dit bij u opgehaald in de week van 3 tot en met 8 februari door een aantal betrokken vrijwilligers.

Extra mogelijkheid: een periodieke gift

Waarschijnlijk wist u al dat giften binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar zijn. Deze grenzen gelden niet voor een periodieke gift; deze zijn volledig aftrekbaar van de belasting, dat kan dus voordelig zijn. Het werkt als volgt: bij een periodiek gift schenkt u minimaal vijf jaar lang elk jaar hetzelfde bedrag. Dat wordt vastgelegd in een overeenkomst die door uzelf en door de kerk ondertekend wordt. Via www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator kunt u eenvoudig berekenen wat het belastingvoordeel is. En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, kunt u uw bijdrage verhogen zonder dat het u meer kost. We zouden het bijzonder op prijs stellen als u deze mogelijkheid wilt overwegen! Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het college van kerkrentmeesters. Eventueel kunt u zelf al een overeenkomst downloaden via www.kerkbalans.nl of www.belastingdienst.nl.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Wij zijn graag bereid deze te beantwoorden, via email of via telefoonnummer 06-1160 6257 of 06-53244262 (Leo Muis), of uiteraard persoonlijk.

Hartelijke groet,

Namens het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem.

Peter Dingemans
Voorzitter
Telefoon: 06-1160 6257

Kerkbalans 2020

 

 

 

 

 

 

 

Ook in 2020 doen wij evenals vorige jaar weer mee aan de actie "KERKBALANS". De opbrengst van deze actie is geheel bestemd voor onze eigen kerk. Giften aan onze kerk zijn fiscaal aftrekbaar. Wilt u meer weten, klik dan hier:

Geef voor je Kerk

Indien u aan deze actie wilt deelnemen en een toezegging wilt doen, klik dan op:

Intekenen KerkBalans

Uiteraard zijn wij hier heel blij mee en zeggen u bij voorbaat dank.

Ook kunt u natuurlijk rechtstreeks een bedrag overmaken. Ons banknummer is: NL63 RABO 0374 3252 19 t.n.v. Geref. Kerk Gameren-Zuilichem. Ook hiervoor bij voorbaat hartelijk dank.

Namens het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem.
Peter Dingemans, Voorzitter, e-mail, tel. 06-1160 6257

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Dat geldt voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. Tevens geldt dat voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.

 

Bestuur

De Gereformeerde kerk Gameren/Zuilichem wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit: de predikant, preses, scriba, 6 ouderlingen, 2 jeugd-ouderlingen, 6 diakenen, en 3 ouderling-kerkrentmeesters.

College van Kerkrentmeesters

Naast de drie ouderling-kerkrentmeesters, waarvan er één de voorzitter is, bestaat het college uit een secretaris, een boekhouder en een algemeen lid.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Generale regeling voor de kerkelijke werkers’.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

ANBI regeling Gemeente

Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente en diaconie vermeld.

Naam ANBI (kerkelijke gemeente):Gereformeerde Kerk te Gameren - Zuilichem

RSIN / Fiscaal nummer: 8239 71 090

Contact Scriba Gereformeerde Kerk Gameren Zuilichem, e-mail

Financieel Jaarverslag 2018

Begroting 2019

Beleidsplan 2012 - 2015

Beleidsplan 2016 - 2020 is in ontwikkeling

Begroting 2020

 

ANBI regeling Gemeente Diaconie

Naam ANBI (diaconie):Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Gameren - Zuilichem

RSIN / Fiscaal nummer: 8241 21 090

Contact Kerkrentmeester Gereformeerde Kerk Gameren Zuilichem, e-mail

Financieel Jaarverslag 2018

Begroting 2019

Regelingen

Plaatselijke regeling

Privacy Verklaring

Download de Privacy verklaring van onze Gemeente